ANBI VERSLAG VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE GOES

Hierbij het ANBI verslag van onze Vrije Evangelische Gemeente Goes.

1 Algemene gegevens

Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Goes
Telefoonnummer: 0113-216972
RSIN / Fiscaalnummer: 2667423
Websiteadres: www.veggoes.nl
Email: kerkenraad@veggoes.nl
Adres: Tulpstraat 2
Postcode en plaats: 4461 NZ Goes
Postadres: Verdilaan 6
Postcode en Plaats 4462 JP Goes


De Vrije Evangelische Gemeente Goes is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 1852.  De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

2 Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Goes ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3 Beleidsplan

De Vrije Evangelische Gemeenten, afgekort VEG, zijn ontstaan na de Afscheiding van 1834. De VEG’s zijn vrije gemeenten, dat wil zeggen dat de lokale gemeente invulling mag geven aan het gemeente zijn zonder invloed van een overkoepelende instantie zoals een synode. De VEG kent een congregationalistische structuur: alle gemeenteleden (de congregatie) zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente. De VEG Goes, opgericht in 1852, maakt deel uit van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Ze heeft een veelkleurige historie resulterend in een breed spectrum aan persoonlijke beleving, maar het zorgt ook voor grote verschillen in de wijze waarop de Bijbelse boodschap wordt verstaan en uitvloeit naar de dagelijkse praktijk. Als we kijken naar de samenstelling van de VEG Goes ten opzichte van de burgerlijke gemeente Goes vallen het relatief grote percentage jongeren (< 20 jaar) in de VEG op en een relatief laag percentage mensen van middelbare leeftijd (40-60 jaar).

De visie van de VEG Goes luidt: “Wij willen gemeente van Jezus Christus zijn, waarin mensen omzien naar elkaar en waarin we gebruik maken van ieders talenten, zodat we het Woord van Christus kunnen uitdragen”. We vormen samen een gemeenschap, waarvan Jezus aan het hoofd staat en leidend is in de vormgeving van onze gemeente (dit is een VEG-beginsel). We willen een gemeente zijn waarin de mensen in de gemeente oog hebben voor elkaar en elkaar in liefde aanvaarden. Tegelijk worden de (geestelijke) gaven, talenten en vaardigheden van de mensen ingezet ten behoeve van de gemeente. Het gevolg van deze kernpunten moet zijn dat we de Bijbelse boodschap van Jezus zichtbaar uitdragen in en buiten de gemeente.

Deze visie is uitgewerkt in de onderliggende beleidsplannen van verenigingen en geledingen. Het omzien naar elkaar wordt met name uitgewerkt in pastorale betrokkenheid via huisbezoeken, bezoekgroep, VEJO, Koffie-Inn, Ambarita en de Gemeente Groei Groepen. Aanpassingen aan het gebouw van de VEG Goes moet bijdragen aan een welkome uitstraling naar de bezoekers. In praktische zin zorgt het diaconaat voor het omzien naar minder bedeelden in en buiten de gemeente. Het inzetten van ieders gaven en talenten wordt uitgewerkt door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de interesse van (nieuwe) leden om bepaalde taken te vervullen, bijvoorbeeld in kerkenraad, zending en diaconaat, in kinder- en jongerenwerk, vrouwenwerk, of ondersteunende activiteiten. Geloofsverdieping vindt plaats in de erediensten, al dan niet met een nabespreking, in de zondagschool, in (belijdenis)catechese en een op te zetten bijbelstudiegroep bij de GGG. Het communiceren van ons geloof buiten de gemeente gebeurt samen met andere gemeenten in Paastour of Kerstwandeling en in binnen- en buitenland middels het werk van de Werkgroep voor Zending en Diaconaat, die de landelijke stichting van de Bond ondersteunt in het uitzenden van zendingswerkers.

In de VEG Goes is ook ruimte voor ontmoeting met elkaar in een ontspannende sfeer en met creatieve en ontspannende activiteiten in de Koffie-Inn, Ambarita, de VEJO(-XL), zingend in gospelkoor Happiness of Halleluja.
Om samen onze visie en plannen vorm te geven, levert elke geleding aan het eind van het jaar een aandeel in het jaarverslag en een activiteitenplan voor het jaar dat daarop volgt. De activiteitenplannen worden samen met de andere geledingen in de eerste kerkenraadsvergadering van het jaar besproken, zodat duidelijk is waar ieders aandacht ligt en ook in onderdelen samen opgetrokken kan worden.

4 Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5 Doelstelling/visie

Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.

6 Verslag Activiteiten

Jaarverslag Kerk en Dienst 2017
(door J.M. Kooistra-de Kok, namens de kerkenraad)

Als nieuw kerkenraadslid werd dit jaar gekozen: Br. J. Francke.
Br. M. Westhuis kreeg van de ledenvergadering toestemming om zijn ambtstermijn met 4 jaar te verlengen.
De kerkenraad bestaat dit jaar uit 10 kerkenraadsleden.

In het verslagjaar 2017 mochten we 105 diensten houden. Ds. G.R.P. van de Wetering is hierin 46 keer voorgegaan. Verder verwelkomden we 14 keer een Bondspredikant, 7 keer een voorganger van de PKN, 5 keer evangelisten en broeders uit België en 26 keer evangelisten en broeders uit Nederland. Vanuit onze eigen gemeente ging in totaal 7 keer een broeder voor.

Door de werkgroep Liturgie en de werkgroep Zending en Diaconaat werden er diverse diensten/activiteiten georganiseerd:

- Er werden 4 Zingen in de Bethelkerkdiensten georganiseerd. Hieraan werkten verschillende predikanten en koren mee.
- Op 5 februari en 25 juni stonden de diensten in het teken van Johan de Heer. Negen gemeenteleden hebben een lied opgegeven wat hen heel dierbaar was. Ds. Van de Wetering vertelde iets over de componist en de schrijver en de oorsprong van het lied.
- Op 19 februari was er een WZD dienst, met medewerking van mensen van St. de Figurant.
- Op 26 maart speelde kindertheater ‘Simon en Zo’ het stuk Supergraan. In deze dienst werden uitsluitend kinderliedjes gezongen, begeleid door de Bethelband. Het ging over het zaad en de zaaier n.a.v. Mattheus 13: 1-23. Thema’s in deze dienst waren Gods Woord, zaaien en oogsten, doorzetten, geloof en bemoediging.
- In het voorjaar was er weer de jaarlijkse kledinginzameling voor de Oekraïne. Van heel Zeeland werd in Goes ingezameld, in totaal ruim 470 bananendozen.
- Op 21 mei hadden we een jeugddienst. Een samengestelde band begeleidde de dienst.
- Op 2 juli sloten we het seizoen af met een kerkdienst op locatie. We wilden God danken voor alle zegeningen en voor Zijn goedheid aan ons betoond het afgelopen jaar. De dienst begon om 16:00 uur. Ds. Van de Wetering had de leiding. De Bethelband verzorgde de muzikale begeleiding en er was gelegenheid voor mensen om hun getuigenis te geven. Na afloop aten we broodjes met knakworstjes en dronken we wat. Het was een fijn samenzijn. Voor de kinderen was er volop gelegenheid om te spelen.
- Op 27 augustus hadden we onze jaarlijkse Openluchtdienst voor het eerst op het Bleekveld, het plein bij de Mythe. We deden dit in samenwerking met de PG Goes, het Leger des Heils en de Rafael Gemeente. Het thema was: Wie wijst mij NU de weg?. Er was volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
- Op 10 september deden we mee aan de landelijke actie van Kerkproeverij. Voorafgaand kwam op 27 augustus een mystery guest in onze gemeente. Aan hem werd in een filmpje gevraagd hoe hij de kerkdienst had ervaren en of wij wel zo gastvrij zijn als we denken dat we zijn. Op 3 september werden aan gemeenteleden uitnodigingen uitgedeeld. Zij konden hiermee familie, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen om weer eens mee naar de kerk te komen. Die dag werd op het podium een kruis geplaatst,  waar mensen post-it briefjes op kunnen plakken met namen van mensen die ze willen vragen, maar het niet goed durven. Thema was “Geef mij nu je angst”.  Op 10 september werd een fijne gezinsdienst gehouden.
- Aan de burendag op 23 september hebben we bescheiden meegedaan. We deelden informatie uit over onze kerk en de lichtjestour. Ook werden bouwplaten voor een kijkdoos uitgedeeld.
- Op 30 september was er de Herfsttoer voor leden en vrienden van de gemeente. Dit gebeurde in samenwerking met de VEG Wemeldinge, Bath en Nieuwvliet
- Op 29 oktober heeft ds. Van de Wetering met de zondagsschool de actie schoenendoos voorbereid.
- Op 26 november stonden we met de verkoopstand op de Kerstmarkt van Hoop.
- Op 17 december werden de kerstattenties rondgebracht bij de ouderen uit de gemeente.
- Op 23 december hadden we de lichtjestour. De werkgroep Liturgie had hier een coördinerende rol in. Het aantal bezoekers bedroeg tussen de 2000 en 3000. De vier deelnemende kerken (Protestantse Gemeente, Chr. Ger. Kerk, Rafaëlgemeente en Vrije Evangelische Gemeente) kregen op de avond van 23 december de gelegenheid om via gespeelde scènes op achttien locaties het Bijbelverhaal over de geboorte van Christus door te vertellen. Het gebeurde met veel bezieling. In totaal waren die avond heel veel vrijwilligers in touw.
- De volgende dag 24 december werd de kerstnachtdienst om 18:30 uur gehouden. Hieraan verleende muziekvereniging Euphonia haar medewerking.

Overige bijzondere samenkomsten:
- Van 15-22 januari vond de jaarlijkse week van gebed plaats.
- Elke donderdag van 18.45- 19.45 wordt er bidstond gehouden in onze kerk.
- Seniorendag: In het voorjaar en in het najaar vond er weer een seniorendag plaats.
- Gezamenlijke Zuid-Bevelandse VEG dienst: Op 24 september vond deze dienst plaats in ons kerkgebouw.

7 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente[1]

 

 begroting

rekening

Rekening

 

2017

2017

2016

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

 Opbrengsten uit bezittingen

             1.765

              777

           1.568

 Bijdragen gemeenteleden

         201.465

       228.382  

       207.882  

 Subsidies en overige bijdragen van derden

         -

         -

         -

Totaal baten

         203.230

       229.159

       209.450

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 Pastoraat

         93.000

         92.824

         97.443

 Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

           3.600

           4.697

           5.191

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

         15.550

         36.774

         28.193

 Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

           8.600

           9.675

         10.223

 Salarissen

         20.000

         19.217

         20.080

 Beheer en administratie, bankkosten en rente

           5.665

           5.667

           5.417

 Overige eigendommen en inventarissen

         56.815

         53.572

         44.961

Totaal lasten

       203.230

       222.426

       211.508

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

                --

           6.733

         - 2.058

 

Het positieve resultaat is toegevoegd aan de algemene reserves

De jaarcijfers van deze onderdelen van onze gemeente zijn op de Algemene Ledenvergadering 17 maart 2018 door de aanwezige leden goedgekeurd. Op voordracht van de kascontrolecommissie werd decharge over het beleid en beheer van de gemeentelijke financiën over  2017 is verleend aan de penningmeester/administrateur.

 

  • 26 mei 10:00
  • Br. H. Jager
  • 26 mei 18:30
  • Dhr. J. v/d Hoek

Kerkdienst gemist

ANBI