ANBI VERSLAG VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE GOES

Hierbij het ANBI verslag van onze Vrije Evangelische Gemeente Goes.

1 Algemene gegevens

Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Goes
Telefoonnummer: 0113-216972
RSIN / Fiscaalnummer: 2667423
Websiteadres: www.veggoes.nl
Email: kerkenraad@veggoes.nl
Adres: Tulpstraat 2
Postcode en plaats: 4461 NZ Goes
Postadres: Verdilaan 6
Postcode en Plaats 4462 JP Goes


De Vrije Evangelische Gemeente Goes is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 1852.  De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

2 Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Goes ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3 Beleidsplan

De Vrije Evangelische Gemeenten, afgekort VEG, zijn ontstaan na de Afscheiding van 1834. De VEG’s zijn vrije gemeenten, dat wil zeggen dat de lokale gemeente invulling mag geven aan het gemeente zijn zonder invloed van een overkoepelende instantie zoals een synode. De VEG kent een congregationalistische structuur: alle gemeenteleden (de congregatie) zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente. De VEG Goes, opgericht in 1852, maakt deel uit van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Ze heeft een veelkleurige historie resulterend in een breed spectrum aan persoonlijke beleving, maar het zorgt ook voor grote verschillen in de wijze waarop de Bijbelse boodschap wordt verstaan en uitvloeit naar de dagelijkse praktijk. Als we kijken naar de samenstelling van de VEG Goes ten opzichte van de burgerlijke gemeente Goes vallen het relatief grote percentage jongeren (< 20 jaar) in de VEG op en een relatief laag percentage mensen van middelbare leeftijd (40-60 jaar).

De visie van de VEG Goes luidt: “Wij willen gemeente van Jezus Christus zijn, waarin mensen omzien naar elkaar en waarin we gebruik maken van ieders talenten, zodat we het Woord van Christus kunnen uitdragen”. We vormen samen een gemeenschap, waarvan Jezus aan het hoofd staat en leidend is in de vormgeving van onze gemeente (dit is een VEG-beginsel). We willen een gemeente zijn waarin de mensen in de gemeente oog hebben voor elkaar en elkaar in liefde aanvaarden. Tegelijk worden de (geestelijke) gaven, talenten en vaardigheden van de mensen ingezet ten behoeve van de gemeente. Het gevolg van deze kernpunten moet zijn dat we de Bijbelse boodschap van Jezus zichtbaar uitdragen in en buiten de gemeente.

Deze visie is uitgewerkt in de onderliggende beleidsplannen van verenigingen en geledingen. Het omzien naar elkaar wordt met name uitgewerkt in pastorale betrokkenheid via huisbezoeken, bezoekgroep, VEJO, Koffie-Inn, Ambarita en de Gemeente Groei Groepen. Aanpassingen aan het gebouw van de VEG Goes moet bijdragen aan een welkome uitstraling naar de bezoekers. In praktische zin zorgt het diaconaat voor het omzien naar minder bedeelden in en buiten de gemeente. Het inzetten van ieders gaven en talenten wordt uitgewerkt door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de interesse van (nieuwe) leden om bepaalde taken te vervullen, bijvoorbeeld in kerkenraad, zending en diaconaat, in kinder- en jongerenwerk, vrouwenwerk, of ondersteunende activiteiten. Geloofsverdieping vindt plaats in de erediensten, al dan niet met een nabespreking, in de zondagschool, in (belijdenis)catechese en een op te zetten bijbelstudiegroep bij de GGG. Het communiceren van ons geloof buiten de gemeente gebeurt samen met andere gemeenten in Paastour of Kerstwandeling en in binnen- en buitenland middels het werk van de Werkgroep voor Zending en Diaconaat, die de landelijke stichting van de Bond ondersteunt in het uitzenden van zendingswerkers.

In de VEG Goes is ook ruimte voor ontmoeting met elkaar in een ontspannende sfeer en met creatieve en ontspannende activiteiten in de Koffie-Inn, Ambarita, de VEJO(-XL), zingend in gospelkoor Happiness of Halleluja.
Om samen onze visie en plannen vorm te geven, levert elke geleding aan het eind van het jaar een aandeel in het jaarverslag en een activiteitenplan voor het jaar dat daarop volgt. De activiteitenplannen worden samen met de andere geledingen in de eerste kerkenraadsvergadering van het jaar besproken, zodat duidelijk is waar ieders aandacht ligt en ook in onderdelen samen opgetrokken kan worden.

4 Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5 Doelstelling/visie

Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.

6 Verslag Activiteiten

Jaarverslag Kerk en Dienst 2016
(door J.M. Kooistra-de Kok, namens de kerkenraad)

Als nieuw kerkenraadslid werd dit jaar gekozen: zr. J.M. Kooistra-de Kok. We namen afscheid van de volgende kerkenraadsleden: br. B. van de Berge, br. L. Openneer en zr. J.J.A. de Willigen-Dalebout.

De kerkenraad bestaat dit jaar uit 5 diakenen en 3 ouderlingen.
In het verslagjaar 2016 mochten we 103 diensten houden. Ds. G.R.P. van de Wetering is hierin 42 keer voorgegaan. Doordat hij in februari in het ziekenhuis terecht kwam en een operatie moest ondergaan, kon hij een tijdje niet voorgaan. In de maanden erna pakte hij zijn werkzaamheden weer op en in mei was hij weer volledig aan het werk.
Verder verwelkomden we 13 keer een Bondspredikant, 8 keer een voorganger van de PKN, 5 keer evangelisten en broeders uit België en 23 keer evangelisten en broeders uit Nederland. Vanuit onze eigen gemeente ging in totaal 12 keer een broeder voor.

Door de werkgroep Liturgie werden er diverse diensten/activiteiten georganiseerd:
In de morgendienst van zondag 17 januari was er een dienst voor de jongeren. Het thema was: Angst, hoop en vertrouwen. Op zondag 17 april kwam Carla Vis van ‘Poppen en meer’ met het stuk “Je bent uitgenodigd!” Het verhaal was gebaseerd op Lucas 14: 16-24.
Op zondag 22 mei 2016 hadden we het zangkoor Immanuel uit de VEG Hilversum te gast.
Op 10 juli hadden we in de tuin van de Fam. Boone een ‘tuindienst’. Het was een dienst van dankbaarheid waaraan ook diverse gemeenteleden meewerkten in de vorm van ‘getuigenis van dankbaarheid’.
Op 4 september organiseerde de werkgroep samen met de werkgroep voor Zending en Diaconaat, op het terrein van de Hollandse Hoeve een openluchtdienst. We deden dit weer in samenwerking met leden en voorgangers van de Protestante Gemeente Goes, het Leger des Heils en de Rafaelgemeenschap. Het thema van de dienst was: “Til niet te zwaar” (n.a.v. Mattheüs 6: 25-34 en 11: 28-30). Op 24 september stonden we op ‘de Burendag’, evenals enkele buurkerken. Op zondag 16 oktober waren de kinderen van de zondagsschool te gast in de kerk. Het thema was: ‘Delen’. De kinderen van klas 4 hadden een toneelstukje ingestudeerd over delen. Voor de allerkleinsten werd er een verhaal verteld over de gelijkenis van de rijke boer. Tony van der Hiele vertelde van haar reis naar Oeganda. Ook werd de start van de schoenendoosactie gegeven.
Voor het eerst hebben we in de kerstnacht een kerstviering georganiseerd onder de noemer “Kerst bij de Stenen Brug”. We zongen klassieke kerstliederen. Honderden mensen kwamen om samen te zingen, om samen het kerstevangelie te horen en ook om het kerstlicht uit Bethlehem te ontvangen.
De laatste activiteit was de kerstnachtdienst.

Door de werkgroep Zending en Diaconaat werden er ook diverse diensten/activiteiten georganiseerd: Er werden 5 Zingen in de Bethelkerkdiensten georganiseerd. Hieraan werkten verschillende predikanten en koren mee. In het voorjaar was er weer de jaarlijkse kledinginzameling voor de Oekraïne. Van heel Zeeland werd in Goes ingezameld, in totaal ruim 325 bananendozen. Ook de Herfsttoer voor leden en vrienden van de gemeente werd weer georganiseerd, dit keer op zaterdag 24 september. Dit gebeurde in samenwerking met de VEG Wemeldinge, Bath en Nieuwvliet. Op 18 december werd door de kerkgangers de kerstattenties en een mooie kaart voor het kerstfeest bij de ouderen gebracht.

Al vele jaren worden de erediensten begeleid door onze 3 vaste organisten: zr. M.F. Cappon- Overbeeke, br. R. Gorsse en br. M. Kwekkeboom. In de zomermaanden hebben we, diverse gastorganisten mogen verwelkomen. Ook de Bethelband begeleid ons regelmatig, tijdens de verschillende diensten. Tijdens de morgendiensten en bij sommige speciale diensten worden de liederen en schriftlezingen geprojecteerd via de beamer. Hiervoor hebben we een vast beamteam.

Overige bijzondere samenkomsten:
Van 18-25 januari vond de jaarlijkse week van gebed plaats. Het thema was: ‘Het woord is aan jou’, n.a.v. 1 Petrus 2: 9 en 10.
Daarnaast wordt er elke donderdag van 18.45- 19.45 bidstond gehouden in onze kerk.
Bezinningsavond:
Op 11 april hadden we, als kerkenraad, een bezinningsavond onder leiding van ds. T.L. Hettema. We spraken over mogelijkheden/ideeën om in de toekomst onze kerkenraad op een andere manier te gaan organiseren, komend jaar gaan we hier verder mee.
Seniorendag:
Op 21 april was er een seniorendag. Naast het gezellig samenzijn en het zingen van liederen uit de Johannes de Heer bundel, werd er een film over het leven van ds. J de Liefde, stichter van de eerste VEG in 1856, bekeken.
Gezamenlijke Zuid-Bevelandse VEG dienst:
Op 25 september vond deze dienst plaats in de kerk van Yerseke, met als thema: ‘Vertrouwen in de toekomst?!’. Ons zangkoor Hallelujah verleende hierbij hun medewerking.
SMPR (seksueel misbruik in pastorale relaties):
Op 11 en 12 oktober hadden we over dit thema een bijeenkomst met de leidinggevenden van de clubs/verenigingen. We hadden het hierbij over zorgvuldige omgangsvormen, afspraken en oplettendheid.
Identiteitsavonden:
Op 17 oktober en 15 november was er een informatie-en presentatieavond voor ‘nieuwe’ leden en belangstellenden over de identiteit van onze gemeente. 10 januari 2017 werd hier nog een vervolg aan gegeven.

7 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente

 

 begroting

rekening

Rekening

 

2016

2016

2015

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

 Opbrengsten uit bezittingen

 €            2.525

 €          1.568

 €          2.559

 Bijdragen gemeenteleden

 €        179.490

 €      207.882  

 €      190.355  

 Subsidies en overige bijdragen van derden

 €        -

 €        -

 €        -

Totaal baten

 €        182.015

 €      209.450

 €      192.914

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 Pastoraat

 €        93.500

 €        97.443

 €        94.320

 Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €          3.300

 €          5.191

 €          5.601

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €        16.100

 €        28.193

 €        29.596

 Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

 €          8.000

 €        10.223

 €          9.675

 Salarissen

         21.000

 €        20.080

 €        19.343

 Beheer en administratie, bankkosten en rente

 €          8.575

 €          5.417

 €          6.817

 Overige eigendommen en inventarissen

 €        54.090

 €        44.961

 €        48.416

Totaal lasten

 €      204.565

 €      211.508

 €      213.768

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

 €        - 22.550

 €        - 2.058

 €        - 20.854

  • 25 februari 10:00
  • dhr. B. Goemaere
  • 25 februari 18:30
  • ds. R. Kamermans

Kerkdienst gemist

ANBI