Colofon

De website www.veggoes.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente, "Bethelkerk" te Goes. 

Secretariaat/Postadres

Mevr. J.M. (Janny) Kooistra-de Kok
Tulpstraat 2
4461 NZ Goes
Contact via het contactformulier.

Predikant

Ds. G.R.P. van de Wetering

Adres kerkgebouw

Tulpstraat 2
4461 NZ Goes
Tel. 0113-216972 

Webredactie

Mevr. J.C. (Jolanda) Bilderbeek-Cabboort
Ds. G.R.P. van de Wetering
Contact via het contactformulier.

Technisch contact

Dhr. R.A. (Robert) Kooistra
Contact via het contactformulier.

Fotowerk

Mevr. A. (Angela) Oele-van de Vrie

Copyrightinformatie

© Vrije Evangelische Gemeente, Goes

Voor het gebruik van de naam Vrije Evangelische Gemeente Goes zijn alle rechten voorbehouden. Alle werken en informatie op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Goes zijn beschermd door het auteursrecht en/of databankrechten van de Vrije Evangelische Gemeente te Goes en/of haar licentiegevers. Als gebruiker mag u de informatie op beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is verleend door de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente Goes.

All rights reserved. All works and information on this site are protected by copyrights of Vrije Evangelische Gemeente Goes and/or its licensors. As a user you have the right to view the information on a computer screen and print it if you wish to do so. All forms of disclosure or reproduction, such as: distribution, sending, publication in another work, network or website, temporary of permanent reproduction, translation or editing or any other commercial or non-commercial use, is prohibited, unless permission is explicitly granted on the site, unless permission is explicitely granted by the church council.

  • 26 mei 10:00
  • Br. H. Jager
  • 26 mei 18:30
  • Dhr. J. v/d Hoek

Kerkdienst gemist

ANBI